top of page
20220311_110305_IH_edited.png
“Have customers review you and share what they had to say. Click to edit and add their testimonial.”

Alexa Young, CA

Monitor

Wanneer je de uitkomsten in de bloem weergeeft, krijg je de uitslagen in een organisch beeld van de bloem. De uitkomsten zijn ook in cijfers toegankelijk. Wanneer je de uitkomsten van meerdere vragenlijsten bij elkaar optelt, kan je een gemiddelde uitkomst organisatiebreed in beeld brengen. Maar je kan het ook bijvoorbeeld per afdeling of per stakeholdersgroep in beeld brengen. 

De uitkomsten geven vervolgens stof voor het gesprek. Het andere gesprek waarbij we ons gaan afvragen wat de ander nodig heeft of wat het team nodig heeft om tot andere uitkomsten te komen. Uit een gedegen analyse, zoals deze tool mogelijk maakt, kan je met elkaar oplossingsrichtingen bepalen, definiëren waar er een urgentie ligt en vanuit verschillende scenario's keuzes maken wat het plan van aanpak gaat worden. Dit plan van aanpak is de roadmap voor de organisatie om tot blijvende, duurzame implementatie te komen van innovaties. 

Schermafbeelding 2022-09-02 om 18.50.50.png

Perspectief

Wanneer een organisatie in beweging is, en eigenlijk is zij dat altijd, is het wenselijk te beseffen dat we allemaal vanuit ons eigen perspectief naar de realiteit kijken. Zoals op het voorbeeld van de olifant te zien is, blijkt dat het perspectief een logische beschouwing is van de waarneming. Maar de beschouwing is wel een deel van het geheel. 

Zo beschouwen we binnen een organisatie de verschillende thema's ook op verschillende wijze. Het een is niet het juiste en het andere fout. Het verdient de moeite de verschillende beschouwingen van de 6 thema's op te halen bij de verschillende stakeholders van de organisatie. Wij gaan uit van vier typen stakeholders. Deze zijn gebaseerd op het 4-d denkraam. 

Olifant-volledige-beeld-framing-perspectief.png
Impact 

Wanneer er onvoldoende aandacht is voor een van de thema's kan dit een stagnerende werking hebben op de hele organisatie. Nieuwe plannen, innovaties en mooie ideeën lopen vast en veel geïnvesteerd geld en energie is verspild. Een grotere impact is dat men "verandermoe" wordt. 

Schermafbeelding 2022-09-02 om 18.07.11.png
Verbinden

Door de uitkomsten van de vragenlijst te gebruiken voor de invulling van de veranderaanpak wordt er invulling gegeven aan een groeiproces die de hele organisatie kan raken. Het is daarmee een kompas dat ondersteunend is aan een toekomstbestendig en duurzaam organisatiemodel. Daarbij geeft het de mogelijkheid geleerde kennis en kunde makkelijker en beter over te dragen. Zowel binnen de organisatie als in de samenwerking met andere organisaties. Zo kan bijvoorbeeld in de regio een gezamenlijke aanpak ontwikkeld worden om de maatschappelijke uitdaging die er ligt met elkaar op te lossen.

Analyse

Een project of een programma start met een monitor op de huidige en wenselijke situatie. Waar staan we nu en waar willen heen? Hiervoor hebben wij een vragenlijst ontwikkeld. De vragen kunnen gesteld worden aan vier verschillende groepen stakeholders: de cliënten, de professionals, het management en de externe stakeholders. Door deze vier groepen te bevragen, ontstaat een weergave van de realiteit binnen de organisatie. Het geeft de mogelijkheid het vuur uit de organisatie, de plek waar de pijn zit, in beeld te brengen. Vervolgens kan vanuit een integraal perspectief een strategie gekozen worden, die ondersteunend is aan de beweging die nodig is om tot duurzame verandering te komen.

 

 

Boom-HVEZ-Duurzaam.png
Asset 46_2x.png

We hebben binnen de Organisatiebloem monitor vier stakeholders gedefinieerd: 

1. de cliënt

2. de professional

3. het management

4. de financierders

Voor elke stakeholder is een vragenlijst opgesteld naar de 6 thema's en de 6 onderliggende onderdelen. Elke vragenlijst kan op eigen tijd en dag worden ingevuld en geeft een score in het onderdeel waar de vragen over gaan. 

bottom of page